FAQ

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Poniżej przestawiamy listę wybranych pojęć i kwestii związanych z tematyką baz danych i ich wykorzystania.

Czym jest baza danych?

Zbiór danych o osobach prywatnych bądź firmach zebrany celowo (np. poprzez dane z ankiet, działania telemarketingowe, kwestionariusze, wywiady) do ich przetwarzania i sprzedaży

Co to jest lista adresowa?

Wewnętrzna baza klientów firmy, członków klubu, subskrybentów czasopism, abonentów, uczestników programu lojalnościowego, np. lista klientów wysyłkowego klubu książki. Skorzystanie z listy adresowej innego podmiotu pozwala na dotarcie z własnym komunikatem do sprofilowanych w oparciu o konkretne działania (np. zakupowe) grup osób.

Co to jest baza B2C?

B2C (ang. Business-to-Consumer) – konsumencka baza danych zawierająca dane osób prywatnych. Oprócz danych kontaktowych i osobowych może zawierać informacje dotyczące zainteresowań, wieku, płci, potrzeb, wykształcenia itp.

Co to jest baza B2B?

B2B (ang. Business-to-Business) – baza danych zawierająca informacje o firmach i instytucjach. Poza danymi teleadresowymi zawiera z reguły informacje o branżach, wielkości zatrudnienia, formie prawnej i nazwiska głównych decydentów w firmie.

Rekord

Uszeregowany zestaw danych dotyczących jednej firmy lub osoby znajdujący się w zbiorze danych. Może zawierać dane podstawowe (np. nazwę, ulicę, kod pocztowy, miejscowość, numer telefonu) i/lub rozszerzone (np. wiek, wykształcenie, branża)

Jaki jest koszt bazy?

Wycena bazy danych jest tworzona indywidualnie dla każdego klienta. Na stawkę jednostkową za rekord wpływa kilka czynników, m.in. wolumen zamawianej bazy (im więcej rekordów zamówimy, tym niższa będzie ich jednostkowa cena), kryteria selekcji, na które się decydujemy, sposób wykorzystania (użycie jednokrotne, wielokrotne, licencja). W przypadku baz partnerskich stosujemy cenniki dostawców, a ponieważ różnią się one między sobą, wycena tworzona jest każdorazowo pod kątem konkretnego zapytania.

Czym się różni wykorzystanie jednokrotne od wielokrotnego?

Wykorzystanie jednokrotne – otrzymanie licencji na przeprowadzenie jednorazowej akcji marketingowej, tzn. pozwalającej na jednokrotny, skuteczny kontakt z osobą lub firmą z bazy

Wykorzystanie wielokrotne – możliwość przeprowadzenia określonej z góry w umowie liczby akcji marketingowych na danej bazie

Istnieje również możliwość udzielenia licencji czasowej, np. na 1 rok, umożliwiającej przeprowadzanie nielimitowanej liczby akcji marketingowych na danej bazie w wyznaczonym okresie.

Jak kontrolowane jest prawidłowe wykorzystanie baz danych?

Każda baza danych zawiera tzw. rekordy kontrolne. Są to rekordy, które zawierają dane osób prywatnych lub przedsiębiorstw. Takie osoby lub firmy przekazują następnie informacje o otrzymanych ofertach i kontaktach telefonicznych, co daje nam pogląd o rzeczywistym wykorzystaniu bazy. Najczęściej liczba rekordów kontrolnych wynosi około 0,1% przekazanej bazy danych.

Format udostępnianych baz danych

Decyzja o formie pliku z bazą danych pozostaje w gestii klienta. Najczęściej jednak jest to Excel, Access, CSV lub TXT.

Deduplikacja (ang. Merge Purge)

Proces informatyczny prowadzący do eliminacji powtarzających się rekordów (tzw. dubletów) wewnątrz jednej bazy lub podczas łączenia/porównywania dwóch lub więcej baz danych. Zazwyczaj przeprowadzany jest na postawie matchkodów (ang: match codes), czyli niepełnych danych o ustalonej strukturze, identycznej w każdym z porównywanych zbiorów.

Duble (ang. Doublets)

Rekordy z danymi tych samych podmiotów lub osób występujące wielokrotnie w zbiorze/zbiorach danych, identyfikowalne podczas procesu deduplikacji.

Grupa docelowa (ang. Target Group)

Zdefiniowana grupa odbiorców komunikatu, pod której kątem przygotowywana i realizowana jest kampania promocyjna/reklamowa/badawcza.

Jaki jest orientacyjny termin dostawy bazy danych?

Zamówione bazy danych dostarczamy standardowo w ciągu 2-5 dni roboczych.

Jakie są gwarancje aktualności danych?

Dostawca każdej bazy oferuje określone gwarancje aktualności udostępnianych danych kontaktowych. Zapisy dotyczące gwarancji zawarte są w umowie. Standardowo dla adresów pocztowych jest to 95%, a dla telefonów – 90%. W sytuacji, gdy poziom błędów w bazie przekracza dopuszczalny próg (np. 5 lub 10%), baza podlega reklamacji polegającej na wymianie części rekordów na nowe lub zwrocie części wynagrodzenia.

Jak wygląda procedura realizacji zamówienia bazy?

Po uzgodnieniu kryteriów selekcji, wolumenu oraz doborze bazy podpisujemy prostą umowę. Po jej obustronnym podpisaniu przystępujemy do przygotowywania danych, w międzyczasie klient opłaca proformę. Po otrzymaniu płatności przekazujemy zamówioną bazę danych upoważnionej osobie na bezpieczny serwer ftp.

Lifestylowa baza danych

Konsumencka baza danych osób zawierająca poza podstawowymi danymi (takimi jak imię, nazwisko, adres) informacje dodatkowe pozwalające określić preferencje i styl życia osób, których dane znajdują się w bazie. Przykłady: informacje o marce/modelu posiadanego samochodu, wieku, liczbie dzieci, zawodzie, domu, planach zakupowych i kredytowych, zainteresowaniach, podróżowaniu itp.

Czym są geokody?

Geokody są współrzędnymi geograficznymi X i Y, które można przypisać do adresów posiadanych w bazie. Dzięki tzw geokodowaniu rekordów można obrazować informacje z bazy na mapach cyfrowych np. w celu wyboru korzystnej lokalizacji nowego punktu sprzedażowego lub oceny potencjału rynku.

Segmentacja

Podział grupy dotychczasowych klientów na segmenty, czyli podgrupy, które charakteryzują się podobnymi cechami. Segmentacja pozwala na dopasowanie komunikatów marketingowych i kolejnych ofert do profilu poszczególnych podgrup.

Masz pytania?